השקעות בנדל"ן בארה"ב

לרוב השקעה בנדל"ן כרוכה בסיכון נמוך יותר מאשר השקעה בבורסה, שכן התנודות במחירים מתונות יותר ואין להן בהכרח השפעה על מחירי השכירות או על הביקוש לשכירות. כמו כן ניתן לחזות בצורה מדויקת יותר מה יהיה תזרים המזומנים הצפוי מההשקעה.